LAJIT

Mitä kobudo/kobujutsu/koryu budo on
Mitä iaido on?
Zen Nippon Iaido Renmei
Zen Nippon Kendo Renmei iaido
Nippon Iaido Kyokai Toho
Muso Shinden ryu
Keishicho ryu
Hoki ryu iaijutsu
Mugai ryu
Taura Muso ryu kobudo
Muso Jikiden Eishin ryu
Meifu Shinkage ryu